Linie galwaniczne są projektowane i dostarczane z uwzględnieniem życzeń zleceniodawcy ze względu na poziom automatyzacji – w pełni automatyczne, półautomatyczne oraz ze sterowaniem ręcznym. Firma posiada doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu linii mobilnych do powlekania i odnawiania powłok, które są łatwo instalowane i demontowane.

Program dostawy oddzielnych rodzajów sprzętu obejmuje wszystkie elementy i systemy linii galwanicznych:

 • Kąpiele galwaniczne, w tym elementy przewodzące prąd elektryczny, odsysacze burtowe, bełkotki gazowe, pokrywki, napędy, opory, urządzenia do poruszania drążków i inne),
 • Kąpiele trawiące, odtłuszczające, do anodowania, spłukiwania na zimno i na gorąco,
 • Operatory automatyczne,
 • Urządzenia podwieszone,
 • Sprzęt elektryczny,
 • Elementy grzejne,
 • Systemy sterowania,
 • Systemy oczyszczania ścieków,
 • Systemy wentylacyjne,
 • Systemy rurociągów technologicznych i odporne chemicznie zawory izolacyjne.

Własna inżynieria i produkcja oraz kooperacja ze znanymi zagranicznymi dostawcami sprzętu galwanicznego decydują o wysokim technicznym poziomie sprzętu za najbardziej atrakcyjną cenę.

Na każdym etapie realizacji projektu jesteśmy gotowi wykonać projektowanie i prace wykonawcze, wytworzyć i zrealizować dostawę sprzętu galwanicznego oraz zapewnić kompletowanie i montaż systemów.

 

Tworzenie nowych oraz zaawansowana modernizacja istniejących produkcji galwanicznych.

Dla nowych zakładów produkcyjnych najlepszym rozwiązaniem jest realizacja projektu pod klucz (Theturnkeyproject), jednak wybór formy współpracy zawsze należy do inwestora.

Na wstępnym etapie pragniemy sprowadzić szereg wymagań i oczekiwań inwestora do formy zadania technicznego, które jest niezbędną częścią projektu i którego nie warto pomijać. Niejednokrotnie przekonywaliśmy się o tym, że inwestorowi nie zawsze jest łatwo zorientować się w strumieniu informacji technicznych i ekonomicznych oraz wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie galwaniczne, z czego niejednokrotnie korzystają nieuczciwi dostawcy i wykonawcy. Pragniemy pomóc w przeprowadzeniu profesjonalnej analizy opcji dotyczących zakresu i wybrania sprzętu zgodnego z zadaniami i parametrami inwestowania bez nieuzasadnionego przekroczenia kosztów inwestycyjnych.

Po sporządzeniu zadania technicznego opracowujemy i przekazujemy zleceniodawcy zasadniczy schemat linii galwanicznej i specyfikację sprzętu. Celem jest wsparcie zleceniodawcy w ostatecznym sformułowaniu zadania technicznego, prognozowaniu przedziału wartości projektu i ustosunkowania go do swoich planów dotyczących inwestowania, ponieważ jest to najbardziej wygodny etap do wprowadzenia korekt.

Po zatwierdzeniu przez zleceniodawcę zadania technicznego i podstawowych parametrów projektu przygotowuje się dokładną ofertę techniczno-handlową i harmonogram finansowania.

Podczas realizacji projektów produktywnych linii galwanicznych „pod klucz” projektowanie wykonywane jest przez połączony zespół europejskich i ukraińskich inżynierów. Linie galwaniczne kompletowane są ze sprzętu wyprodukowanego na Ukrainie i w krajach Europy w ramach kooperacji produkcyjnej. Termin wytwarzania i dostawy sprzętu wynosi zwykle od 3 do 6 miesięcy. Przy tym wstępny montaż i testowanie linii „na sucho” wykonywane jest u producenta, zaś czas montażu i uruchomienia testowego linii u zleceniodawcy nie przekracza trzech tygodni w razie przygotowania miejsca do montażu zgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Gwarancja jest udzielana na 1 rok w razie braku odchyleń od trybu eksploatacji.

Obsługa pogwarancyjna jest oferowana na podstawie umów długoterminowych.

 

Kąpiele galwaniczne

Kąpiele galwaniczne wytwarzane są z polimerów konstrukcyjnych (PP, PVC, PVDF/Fluoroplast 2), wzmocnione konstrukcją stalową, termoizolowane, ze stali nierdzewnej i są dostarczane w zestawie elementów niezbędnych zleceniodawcy. Kąpiele galwaniczne mogą być wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia, w tym elementy przewodzące prąd, odsysacze burtowe, bełkotki gazowe, pokrywki, napędy, opory, urządzenia do poruszania drążków i inne.

Kąpiele galwaniczne firmy Ekoplast Stancl Ukraina przeznaczone są do wykorzystania we wszystkich procesach technologicznych związanych z obróbką chemiczną i elektrochemiczną powierzchni metali oraz nanoszeniem powłok.

Wytwarzane są kąpiele różnych rodzajów – kąpiele galwaniczne, kąpiele do anodowania, kąpiele trawiące, odtłuszczające, kąpiele do spłukiwania na zimno i na gorąco itd. Dodatkowy osprzęt i urządzenia, które są montowane do kąpieli galwanicznych, to dysze, armatura zaporowa i kołnierze, nóżki regulowane i inne.

Rozmiary i kształt kąpieli galwanicznych i innych urządzeń galwanicznych określane są indywidualnie w zależności od potrzeb zleceniodawcy. Podłączenie rurociągów technologicznych i dodatkowe wyposażenie wykonywane są zgodnie z zadaniem technicznym zleceniodawcy. W razie konieczności kąpiele galwaniczne są dzielone na strefy za pomocą przedziałów.

Firma wykonuje odnowienie szczelności i wykonanie wykładziny istniejących kąpieli, wytworzonych z innego materiału.

Wykonanie wykładziny obudowy istniejących kąpieli do produkcji galwanicznej za pomocą chemicznie odpornych materiałów odgrywa podwójną rolę: zapewnia ochronę ścianek kąpieli przed niszczeniem podczas oddziaływania roztworów oraz zapobiega zabrudzeniu roztworów przez produkty rozpuszczania się ścianek kąpieli. Oprócz tego wykonanie wykładziny wytworzonych z metalu kąpieli do przeprowadzenia procesów elektrochemicznych zapewnia ochronę przed przechodzeniem prądu przez obudowę kąpieli.

Do ochrony kąpieli przed korozją szeroko wykorzystywane są materiały polimerowe. Mogą zostać wykonane zarówno jako swobodne wkładki, jak i jako wykładzina. Wytrwałość mechaniczną zapewnia metalowa obudowa kąpieli, zaś wykładzina wykonuje rolę warstwy ochronnej.

 

Operatory automatyczne linii galwanicznych

Głównymi zaletami linii wyposażonych w operatory automatyczne są wariantywność procesów, bezpieczeństwo personelu oraz minimalizacja wpływu ludzkiego czynnika na technologię.

Dostarczane są automatyczne operatory portalowe, wózkowe, wciągnikowe i wysięgnikowe.

Funkcje i tryby, które zapewnia operator automatyczny, wyznacza jego budowa, są one autonomiczne pod względem mechanicznym (brak możliwości wykonania równoległego) z odpowiednim blokowaniem elektrycznym.

Funkcje, które zapewnia operator automatyczny, można krótko określić w następujący sposób:

 • Funkcja poziomego przemieszczania z napędem od silnika reduktorowego z wbudowanym hamulcem i regulatorem częstotliwości obrotów, co pozwala na zapewnienie płynnego rozpędu i hamowania;
 • Funkcja pionowego podnoszenia z napędem od silnika reduktorowego z wbudowanym hamulcem i regulatorem częstotliwości obrotów, co pozwala na zapewnienie regulowania szybkości operacji; podnoszenie wykonywane jest za pomocą łańcuchowego przenoszenia w zamkniętej skrzynie w celu zmniejszenia wiarygodności traumatyzmu.
 • Funkcja sterowania podnoszeniem-opuszczaniem.

Funkcja sterowania zapewnia wzajemne blokowanie wykonania poziomego przemieszczania i pionowego podnoszenia, przeszkadzając wykonaniu podnoszenia podczas poziomego ruchu operatora automatycznego oraz zapewnia całkowite opuszczanie i całkowite podnoszenie katodowego drążka lub bębna. Elementy elektryczne zasilane są od sieci niskiego napięcia. Kable elektryczne idące do operatora automatycznego zbierane są w specjalnej konsoli, która zapewnia bezpieczne przemieszczanie w ślad za operatorem automatycznym. Ze strony roboczej operatora automatycznego (ze strony terenu serwisowego) przymocowany jest pulpit do ręcznego sterowania operatorem automatycznym, który pozwala na ustanowienie w trybie ręcznym wszystkich niezbędnych parametrów pracy operatora automatycznego.

W większości projektów zaleca się i przewiduje laserowe rozmieszczenie operatora automatycznego i fotokomórkę bezpieczeństwa kąpieli zajętej (blokowanie operacji w trybie „kąpiel jest zajęta”).

Części metalowe operatora automatycznego malowane są epoksydowymi materiałami odpornymi na oddziaływanie kwasów, części napędów mają powłokę antykorozyjną. Koła mają powłokę poliuretanową.

Dla portalowych operatorów automatycznych szyny wykonywane są ze stali nierdzewnej.

 

Systemy wentylacji i systemy oczyszczania ścieków

Galwanizernie należą do kategorii produkcji szkodliwych, ponieważ w trakcie pracy emitują szkodliwe dla organizmu człowieka substancje – aerozole kwasów siarkowego i solnego, bezwodnika chromowego, wodorotlenków zasadowych, tlenki azotu, wodór itd. W celu usunięcia substancji szkodliwych i zapewnienia normalnych warunków pracy niezbędne jest wykorzystanie systemów wentylacji dopływowo-wylotowej.

Elementy wentylacji lokalnej: okapy, odsysacze burtowe, dygestoria i panele wyciągowe zapewniają przyśpieszone odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza bezpośrednio ze strefy intensywnego zanieczyszczenia – powierzchni roztworów technologicznych. Odprowadzane masy zanieczyszczonego powietrza są wsysane przez wentylator do ogólnego kolektora wylotowego przez giętkie rury oraz doprowadzane do urządzeń do oczyszczania powietrza – filtrów, absorberów i innych urządzeń.

Oprócz systemów zapewniających odprowadzanie zanieczyszczonego powietrza ze strefy ulokowania kąpieli technologicznych, potrzebne jest stworzenie systemów wentylacji do wymiany ogólnej, zapewniających trzykrotną wymianę powietrza na godzinę. Systemy wentylacji, obwiązanie technologiczne przez rurociągi oraz systemy oczyszczania ścieków dostarczane są częściami, z montażem lub bez niego, na podstawie projektu zleceniodawcy lub na podstawie wcześniejszego projektowania przez firmę Ekoplast Stancl Ukraina. Firma realizuje wymianę elementów i odcinków systemów z dostosowaniem połączeń.

Systemy uzdatniania wody, neutralizacji i obróbki ścieków opracowywane są zgodnie z konkretnymi warunkami produkcyjnymi i wykorzystują cały arsenał nowoczesnych rozwiązań technicznych sprawdzonych w praktyce w funkcjonujących firmach produkcyjnych.

Przemysłowe pojemniki i zbiorniki wykorzystywane w przemyśle powinny być zgodne z podwyższonymi wymaganiami technicznymi i zapewniać gwarantowane bezpieczeństwo eksploatacji, zaś producenci ze swojej strony powinni dotrzymywać się bardziej surowych standardów w celu spełnienia tych wymagań.

Przemysłowe pojemniki są wykorzystywane do przechowywania:

 • Chemikaliów przemysłowych – różnorodnych substancji chemicznych wykorzystywanych w przemyśle, w tym chemicznym, metalurgicznym, górniczym, farmaceutycznym, włókienniczym, polimerowym i wielu innych.
 • Zanieczyszczonych i oczyszczonych ścieków, odczynników, flokulantów – dość agresywnych roztworów substancji antropogenicznych i chemicznych, które powstają lub są wykorzystywane w technologiach wodnych.
 • Roztworów i związków wykorzystywanych w produkcji rolniczej do nawożenia, zwalczania szkodników i inne.
 • Płynów i roztworów wykorzystywanych w przemyśle spożywczym – mleko, wino, piwo, napoje, solanki, miód, melasa i inne.
 • Związków w technologiach produkcji biodieselu i etanolu z surowca roślinnego oleju roślinnego, kwasu siarkowego, sody kaustycznej, wodorotlenku potasu, mocznika i innych substancji.
 • Związków wykorzystywanych do przeciwdziałania obladzaniu na transporcie, w tym chlorek wapnia, chlorek magnezu, octany potasu i inne.
 • Roztworów wykorzystywanych w celach serwisowych (sprzątanie, mycie, utrzymywanie basenów, trawników).
 • Pozostałych złożonych roztworów i płynów agresywnych.

Nasz wykwalifikowany i doświadczony personel jest gotów udzielić Państwu wszelkiego konicznego wsparcia konsultacyjnego w procesie ustalenia parametrów pojemnika lub zbiornika dla Państwa projektu oraz sporządzenia zadania technicznego. Zalecamy skupić Państwa uwagę i zapewnić maksymalnie precyzyjną i dokładną informację odpowiadając na zapytania:

 • Jaka jest pojemność zbiornika?
 • Jakie związki chemiczne planują Państwo przechowywać w zbiorniku oraz w jakim stężeniu?
 • Przy jakiej temperaturze będzie przechowywany płyn (°С)? Jaka będzie temperatura otaczającego powietrza w miejscu ulokowania zbiornika?
 • Jaki typ zbiornika będzie właściwy ze względu na Państwa cele (pionowy, poziomy, otwarty lub z pokrywką, dnem stożkowym, podwójnymi ściankami itd.)?
 • Czy są jakiekolwiek ograniczenia przestrzeni, które wymagają, by zbiornik został wykonany z dotrzymaniem określonych granic rozmiarów?
 • Czy zbiornik będzie wykorzystywany w pomieszczeniu czy na zewnątrz?
 • Jaki typ i rozmiar armatury (połączeń) jest potrzebny na zbiorniku: wejście, wyjście, przelew, zlew, systemy wentylacyjne, kolektory?
 • Jakie dodatkowe opcje chcieliby Państwo przewidzieć: sejsmiczne lub wiatrowe urządzenia utrzymujące, izolacja, ocieplenie, włazy, obserwacyjne otwory schodowe itd.?

Firma Ekoplast Stancl Ukraina jest ekspertem w tworzeniu antykorozyjnych przemysłowych systemów wentylacyjnych, w tym systemów ochrony przed emisją substancji szkodliwych do atmosfery.

Do programu produkcyjnego firmy należą:

 • systemy wentylacyjne pod klucz,
 • wentylatory,
 • rurociągi doprowadzające powietrze,
 • absorbery, filtry, skrubery,
 • systemy sterowania.

Wentylacja przemysłowa jest podatna na korozję wskutek oddziaływania agresywnych środowisk, wysokich temperatur, wibracji i innych niszczących czynników towarzyszących procesom produkcyjnym. Stalowa wentylacja przemysłowa w niekorzystnych warunkach eksploatacji przyśpiesza procesy korozyjne i wymaga ciągłych napraw i zamiany, zaś sprzęt wentylacyjny ze stali nierdzewnej jest drogi i jakość stali nierdzewnej, jej rzeczywista odporność na korozję ujawnia się dopiero po upływie czasu.

Wentylacja przemysłowa z plastiku w sposób gwarantowany zapobiega korozji. Elementy systemu wentylacyjnego mają estetyczny wygląd, są lekkie i nie wymagają tworzenia solidnych konstrukcji nośnych. Gładka powierzchnia wewnętrzna rurociągów doprowadzających powietrze zapewnia maksymalny przepływ, zaś naprawa i zamiana elementów wentylacji plastikowej to wygodna i niewymagająca operacja.

Z tego powodu firma Ekoplast Stancl Ukraina wytwarza sprzęt wentylacyjny z termoplastów i wykonuje wymianę zniszczonych systemów metalowych lub instalację nowych. Doświadczenie firmy w wytwarzaniu i instalowaniu systemów wentylacyjnych nalicza ponad dziesięć lat i setki wykonanych projektów, wśród których kilka dziesiątków to systemy halowe „pod klucz”.

Specjaliści firmy przeprowadzają badania i pomiary, wykonują projektowanie wentylacyjnych systemów ogólnej wymiany i dopływowo-wylotowych, wykorzystując specjalny profesjonalny sprzęt i oprogramowanie, obliczające produkcyjność i modelujące przemieszczanie mas, przepływy i inne parametry.

Wykwalifikowani inżynierowie i monterzy posiadają doświadczenie montażu systemów w rzeczywistych warunkach produkcji z uwzględnieniem wszystkich czynników (funkcjonująca produkcja, wysokość, deficyt przestrzeni itd.).

Substancje agresywne pojawiające się w trakcie procesów produkcyjnych nie powinny trafiać do atmosfery i zanieczyszczać środowisko naturalne. Oczyszczanie i zapobieganie emisji substancji szkodliwych są realizowane poprzez filtrowanie, adsorpcję (pochłanianie przez płyn), wykorzystanie sił odśrodkowych w przepływie powietrza i inne.

Firma zaprojektowała, wytwarza i ciągłe doskonali własne modele filtrów, absorberów, skruberów, odpylaczy cyklonowych i innych urządzeń produkowanych indywidualnie ze względu na parametry systemu w zależności od typu zanieczyszczenia.