W dziedzinie technologii wodnych firma Ekoplast Stancl Ukraina opracowuje i realizuje kompleksowe programy i projekty oraz wytwarza sprzęt, systemy i postępowe rozwiązania dla przechowywania i użytkowania wody. Firma z sukcesem zrealizowała ponad 400 projektów z zakresu uzdatniania wody, odprowadzania ścieków i ochrony obiektów wodnych.

Firma oferuje następujące produkty i rozwiązania:

Programy / koncepcje uzdatniania wody i odprowadzania ścieków skupiają się na problematyce użytkowania wody przez miejscowość (wspólnotę) lub aglomerację – grupy miejscowości posiadających wspólną infrastrukturę pobierania, użytkowania i odprowadzania wody do środowiska. Programy są produktem koncepcyjnym, opracowywanym w celu stworzenia podstaw dla pracy systemowej w zakresie zaopatrzenia wspólnot terytorialnych w jakościową i bezpieczną wodę oraz ochrony wód powierzchniowych, pozyskania finansowania inwestycyjnego i budżetowego dla odpowiednich projektów. Celem programów jest analiza stanu bieżącego infrastruktury uzdatniania wody i odprowadzania ścieków oraz opracowanie kompleksowych planów ich modernizacji ze względu na współczesny poziom. Wykonuje się zbieranie i analizę danych wejściowych, określenie problemów i wybór sposobów rozwiązania, opracowanie koncepcji technicznych i opcji finansowania przedsięwzięć technicznych skierowanych na stworzenie nowoczesnych systemów uzdatniania wody i odprowadzania ścieków. Wspólnocie terytorialnej lub organu samorządu lokalnego przekazuje się raport zawierający wszystkie zgromadzone dane, uzasadnienia techniczno-ekonomiczne, kierunki priorytetowe i konkretne zalecenia projektowe, projekty decyzji organów administracji publicznej itd. Dysponując profesjonalnymi i ustrukturowanymi zaleceniami wspólnoty mają możliwość realizacji programów z zakresu uzdatniania wody i odprowadzania ścieków w najbardziej odpowiednim dla nich tempie, przedstawiając ich organom państwowym i instytucjom finansowym w celu mobilizacji zasobów finansowych oraz wykonywania pozostałych działań na rzecz swoich wspólnot terytorialnych. Na wszystkich etapach realizacji programów firma kontynuuje udzielenie wspólnotom terytorialnym pomocy metodycznej i technicznej.

Firma zarówno w ramach realizacji wyżej wymienionych programów, jak i oddzielnie zajmuje się opracowaniem i realizacją kompleksowych projektów „pod klucz” związanych z przechowywaniem wody, uzdatnianiem wody, odprowadzaniem ścieków i oczyszczaniem wody pochodzącej z obiektów infrastruktury komunalnej (fundusz mieszkań, osiedla tymczasowe, bazy wojskowe, żywienie zbiorowe, infrastruktura turystyczna, przedsiębiorstwa transportowe itd.) oraz z przedsiębiorstw przemysłowych. Firma zapewnia realizację wszystkich etapów projektowania i wytwarzania oddzielnych rodzajów sprzętu i montażu systemów. Zrealizowaliśmy dziesiątki projektów, w tym na wyspie Zmijinyj, podczas budowy tunelu Beskidzkiego, w obozach dla osób przemieszczonych i na osiedlach mieszkaniowych, gdzie zostały sprawdzone i określone rozwiązania techniczne do tworzenia niezbędnych zapasów wody pitnej, przywrócenia stanu roboczego wieżom ciśnień, naprawy i instalacji sieci, budowy i rekonstrukcji oczyszczalni.

Dla bezpiecznego przechowywania wody firma buduje zbiorniki wody czystej (ZWC) – konstrukcje żelbetonowe posiadające powierzchnię z polietylenu. Ta konstrukcja zbiornika jest obecnie bardzo udanym i nowoczesnym rozwiązaniem do bezpiecznego i jakościowego przechowywania dużych ilości wody pitnej. Wykładzina z polietylenu zapewnia warunki sanitarno-higieniczne stawiane do przechowywania wody pitnej i chroni powierzchnię betonową przed zniszczeniem.

Technologia przewiduje wykorzystanie specjalnych plastikowych materiałów w rolkach podczas zalewania monolitowych elementów konstrukcji i zapewnia absolutną szczelność zbiornika.

Obecnie tą technologię wykorzystuje się podczas budowy zbiornika dla zapasu o pojemności 150 000 m3 w Katarze, co stanowi rekordową pojemność dla jednego zbiornika i świadczy o możliwościach tego rozwiązania.

Rozwiązanie lokalne dla przechowywania zapasu wody – Pojemniki polimerowe wykonane z materiałów certyfikowanych do celów przechowywania wody pitnej. Te pojemniki posiadają korzystne cechy materiałów, z których zostały wyprodukowane, przeważnie – wytrwałość do środowisk agresywnych i higieniczność, umożliwiają bezpieczne przechowywanie produktów żywnościowych i wody pitnej. Najbardziej popularnym i sprawdzonym w praktyce rozwiązaniem są pojemniki z płyt polietylenowych i polipropylenowych, wytworzone za pomoc metody spawania.

Podstawowe zalety pojemników spawanych to:

 • Elastyczność w zakresie wyboru kształtów, rozmiarów i konstrukcji,
 • Trwałość,
 • Możliwość montażu w miejscu instalowania, co umożliwia rozwiązanie problemu umieszczenia pojemnika w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie i maksymalne wykorzystanie swobodnej przestrzeni.

Zalety te umożliwiają stworzenie zbiorników na zapasy wody w zamkniętych i ograniczonych przestrzeniach.

Wykorzystując spawane pojemniki polimerowe inżynierowie nie mają ograniczeń w kwestiach wyboru rodzaju i konstrukcji obwiązania, systemów technologicznych i kontrolnych.

Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych. Od 15 lat firma projektuje i wytwarza sprzęt do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych pod zarejestrowaną marką „BIOLINE”. Tylko na Ukrainie działa ponad 400 podobnych instalacji. Opracowania w zakresie produkcji i wykorzystania instalacji do oczyszczania ścieków dostały wsparcie ze strony Ministerstwa Ochrony Środowiska Naturalnego, zaś doświadczenie wykorzystania oczyszczonych ścieków do podlewania lasów uprawnych i parków w strefie rekreacyjnej południowego brzegu Krymu zostało uznane za udane i zalecone do wykorzystania w dowolnych strefach rekreacyjnych.

Instalacje „BIOLINE” są produkowane seryjnie od 2002 roku zgodnie z Warunkami Technicznymi Ukrainy 29.2-20236199 001-2003, projektowane są w wersjach podziemnej i naziemnej. Podstawowe materiały konstrukcyjne dla instalacji to beton i plastik.

W zależności od osobliwości technologii instalacje do oczyszczania biologicznego dzieli się na serie „BIOLINE”, „BIOLINE-S” z reaktorem SB oraz „BIOLINE-M” z reaktorem M.

Technologia oczyszczania ścieków wykorzystywana w instalacjach serii „BIOLINE” opiera się na zastosowaniu metod mechanicznych (osadzanie) i biologicznych (utlenianie aerobowe). Instalacje funkcjonują w trybie napowietrzania przedłużonego z wykorzystaniem procesów nitryfikacji i denitryfikacji. Oczyszczanie zapewnia osiągnięcie wskaźników zgodnych z wymogami obowiązującego prawa Ukrainy: Zasadami ochrony wód powierzchniowych od zanieczyszczenia przez ścieki, SanPiN (Sanitarne Reguły i Normy) 4630, SanPiN 4631, sanitarno-higienicznymi i technologicznymi wymogami użytkowników, jest bezpieczne dla zdrowia człowieka i eliminuje niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Podstawową zaletą instalacji serii „BIOLINE” jest prostota konstrukcji i brak złożonych regulaminów w trakcie eksploatacji.

Seria „BIOLINE-S” jest wersją z reaktorem SB (sequencing batch reactor) i wykorzystuje zasadę oczyszczania biologicznego z oddzieleniem aktywnej części mułowej i osadzania poprzez wykonywane po kolei cykle napełniania, sterowanej przerywanej aeracji, sedymentacji, odprowadzania oczyszczonej wody i odprowadzania nadmiernego mułu. Zaletami instalacji tego typu są stosunkowo małe rozmiary, dobra skuteczność oczyszczania. Instalacje te są bardziej złożone i wymagają dotrzymania trybu eksploatacji.

Seria „BIOLINE-M” posiada membranowy bioreaktor, zasada funkcjonowania którego polega na przechodzeniu ścieków przez membrany i osadzaniu na membranie różnego rodzaju zanieczyszczeń o zróżnicowanych pochodzeniu i rozmiarach.

Zalety wszystkich serii instalacji rodziny „BIOLINE” to:

 • nieduże rozmiary – całą instalację jest łatwo umieścić na ograniczonej przestrzeni,
 • uniwersalność – instalacje można wykorzystywać zarówno jako osobny sprzęt do lokalnego oczyszczania ścieków przed odprowadzaniem do kanalizacji komunalnej, jak i jako element zespołu oczyszczalni w charakterze ujednoliconego urządzenia technologicznego wytworzonego fabrycznie,
 • dopasowanie – możliwość optymalnego doboru sprzętu w zależności od ilości oczyszczanych ścieków z wykorzystaniem typowego szeregu instalacji oraz możliwość zwiększenia wydajności dzięki wykorzystaniu wielokrotności równolegle funkcjonujących instalacji o jednakowej mocy,
 • małe zużycie energii elektrycznej,
 • odporność na korozję w agresywnym środowisku ścieków,
 • długi okres eksploatacji obudowy – ponad 20 lat,
 • wysoki poziom gotowości do wykorzystania,
 • brak elementów ruchomych,
 • łatwość montażu i obsługiwania.
 • Kwalifikacje i doświadczenie praktyczne inżynierów i techników firmy umożliwiają zarówno optymalny dobór sprzętu o wymaganej wydajności, jak i rozwiązanie kwestii doprowadzania ścieków, ich dodatkowego oczyszczania, udzielenie zaleceń dotyczących utylizacji oczyszczonej wody z uwzględnieniem konkretnych warunków budowy obiektu.

Rozmiary typowych instalacji mogą zostać dopasowane i zmienione z uwzględnieniem konkretnych warunków budowy i montażu.

Programy serwisowe firmy zapewniają trwałą i bezawaryjną eksploatację instalacji bez konieczności ciągłej obecności personelu serwisowego.

KOMUNALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Ścieki komunalne to połączenie ścieków bytowo-gospodarczych, opadowych i przemysłowych w różnych proporcjach. Mimo to że metody oczyszczania stanowią taką samą kombinację oczyszczania mechanicznego i biologicznego, oczyszczanie ścieków na poziomie komunalnym wymaga szerszego projektowania i uwzględnienia większej ilości czynników. Systemy komunalne obejmują stacje osadzania, zbiorniki, oczyszczalnie biologiczne, stacje pompowe, systemy rurociągów oraz rozwiązania budowlane ogółem. Firma dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami, zasobami i doświadczeniem z zakresu wykonywania zadań o dowolnym stopniu złożoności podczas tworzenia tych systemów. Praktyka pokazuje, że oczyszczalnie lokalne (OL) nie są alternatywą dla scentralizowanych oczyszczalni komunalnych, zaś istotnie poszerzają instrumentację ochrony obiektów wodnych przed zanieczyszczeniem i poprawienia sytuacji ekologicznej w miejscowościach.

Z tego powodu podejście firmy polega na stosowaniu różnych sposobów i technologii przechwycenia przepływów i zanieczyszczeń, w tym scentralizowanych i lokalnych rozwiązań tworzących modułowy i adaptacyjny ze względu na określoną sytuację system oczyszczania ścieków komunalnych.

Do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych firma dostarcza lokalne systemy oczyszczania biologicznego wytwarzane fabrycznie i realizuje budowę i rekonstrukcję oczyszczalni. Stosowanie systemów lokalnych nawet w warunkach zabudowy miejskiej i obecności scentralizowanych sieci umożliwia rozwiązanie problemu trafiania niekontrolowanych ilości zanieczyszczonych ścieków do sieci miejskich (nielegalne podłączenia).

Ścieki powierzchniowe obejmujące ścieki opadowe, roztopowe i spławiakowe stanowią przyczynę trafiania do zbiorników wodnych produktów naftowych, metali ciężkich, substancji toksycznych i pozostałych zanieczyszczeń niebezpiecznych. Przez długi okres bagatelizowano znaczenie oczyszczania ścieków powierzchniowych, wskutek czego zgromadzone problemy wymagają systemowych i profesjonalnych rozwiązań do tworzenia sieci odprowadzających ścieki powierzchniowe oraz do ich oczyszczania z zanieczyszczeń przed odprowadzaniem do zbiornika wodnego, które jest gotowa opracować i zrealizować firma Ekoplast Stancl Ukraina.

Jednym wśród rozwiązań, które dobrze się sprawdziło, są instalacje do oczyszczania wody z produktów naftowych serii KON (koalescencyjny oddzielacz produktów naftowych). Instalacje są wytwarzane zgodnie z Warunkami Technicznymi Ukrainy TU U 29.2-32192932-003-2005 i mogą być wykorzystywane jako osobny sprzęt do lokalnego oczyszczania ścieków przed odprowadzaniem do kanalizacji, gruntu lub do zbiornika wodnego oraz jako element zespołu oczyszczalni w charakterze zunifikowanego urządzenia technologicznego wytworzonego fabrycznie.

Głównymi użytkownikami sprzętu są stacje paliw, parkingi, przedsiębiorstwa zajmujące się przechowywaniem i przetwarzaniem produktów naftowych, przedsiębiorstwa branży inżynierii mechanicznej wykorzystujące procesy odtłuszczania.

Instalacje zostały zmontowane i funkcjonują na stacjach paliw znanych sieci WOG, OKKO, Jukon, w przedsiębiorstwach „Dniproszyna” PSA, supermarket EPICENTR, zespołach przedsiębiorstw rolnych „Agrotek Inwest”, „Agrofirma Majak”, „Firma Agrarno-Przemysłowa Majis”, „Maisadour-Semences Ukraina”.

Przepustowość typowych instalacji KON wynosi od 5 l/s do 200 l/s, co umożliwia oczyszczanie wód opadowych z terytoriów mniej-więcej od 410 m2 do 18000 m 2.

ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE

Jednym z kierunków działalności firmy Ekoplast Stancl Ukraina jest opracowanie, wytwarzanie i wdrożenie nowoczesnych wysokoefektywnych technologii i sprzętu do oczyszczania ścieków w obiektach odprowadzania ścieków przedsiębiorstw przemysłowych.

Szeroki zakres zanieczyszczeń przemysłowych ścieków, złożoność ich usunięcia za pomocą tradycyjnych metod oczyszczania, tryb napływania i znaczne wahanie stężenia w ściekach wymagają zróżnicowanych oraz połączenia znanych i ciągłego poszukiwania nowych metod oczyszczania ścieków i obróbki utworzonych podczas tego osadów, mułów i szlamów, wykorzystania bardziej złożonych instalacji i sprzętu w porównaniu do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych.

Specjaliści firmy w sposób kompleksowy podchodzą do rozwiązania kwestii odprowadzania ścieków, wykorzystując nowoczesne krajowe i zagraniczne badania i technologie oczyszczania ścieków przemysłowych.

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie pracy ze ściekami przedsiębiorstw następujących branży:

 • przemysł spożywczy,
 • przemysł mleczarski,
 • przemysł metalurgiczny,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą zwierząt,
 • przedsiębiorstwa branży inżynierii mechanicznej itd.

Biorąc pod uwagę skład ścieków, wymagania do wody oczyszczonej oraz życzenia zleceniodawcy wykorzystywane są różne metody oczyszczania:

 • Mechaniczne (osadzanie, filtrowanie),
 • Chemiczne (neutralizacja, osadzanie chemiczne, utlenianie),
 • Fizyczno-chemiczne (koagulacja, flokulacja, membranowe metody oczyszczania, wymiana jonowa, sorpcja).

W swoich rozwiązaniach technologicznych wykorzystujemy nowoczesny sprzęt wyprodukowany zarówno przez nas, jak i przez wiodących europejskich i krajowych producentów.